Podmienky používania

Spoločnosť Merz si vyhradzuje právo kedykoľvek doplniť, vymazať alebo upraviť informácie bez predchádzajúceho upozornenia. Ustanovenia Podmienok používania nevytvárajú žiadne zmluvné alebo iné zákonné právo v akejkoľvek strane alebo v jej mene.

 

Žiadna záruka 

Spoločnosť Merz sa zaviazala udržiavať svoje stránky aktuálne. Spoločnosť Merz však nezaručuje presnosť a úplnosť žiadnych informácií obsiahnutých na tejto stránke. S výnimkou priamych škôd spôsobených úmyselným zneužitím alebo hrubou nedbanlivosťou spoločnosti Merz. Merz nezodpovedá za žiadne priame, nepriame, mimoriadné, trestné, náhodné alebo iné následné škody vyplývajúce z, alebo v súvislosti s Vašou návštevou tejto webovej stránky, vrátane obmedzenia, stratených ziskov, prerušenia podnikania a straty programov alebo elektronických údajov.

 

Pre pohodlie našich návštevníkov poskytuje Merz odkazy na iné webové stránky. Určité odkazy na tejto stránke však vedú k zdrojom umiestneným na serveroch, ktoré spravujú tretie strany, nad ktorými Merz nemá žiadnu kontrolu. Spoločnosť Merz nezodpovedá za obsah tretích strán ani za následky vášho používania.

 

Odborné poradenstvo alebo stanovisko

Ako užitočný zdroj pre našich návštevníkov môže táto stránka obsahovať odborné názory. Informácie na tejto lokalite označené ako znalecké posudky alebo prístupné z tejto stránky prostredníctvom hypertextového odkazu predstavujú vlastné názory týchto odborníkov, ktoré sú nezávislé od spoločnosti Merz.

 

Duševné vlastníctvo

Upozorňujeme, že politikou spoločnosti Merz je presadzovať jej práva duševného vlastníctva v čo najväčšej miere, ako je uvedené v príslušných zákonoch vrátane trestných sankcií. Ochranné známky, logá a servisné značky (spoločne označované ako "ochranné známky") zobrazené na tejto stránke sú ochranné známky vlastnené alebo licencované spoločnosťou Merz. Nič na tejto stránke by nemalo byť chápané ako poskytnutie implicitne alebo inak. Každá licencia alebo právo na ochranné známky nemožno použiť bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Merz alebo ak nie s majiteľom ochrannej známky Merz. Okrem toho akékoľvek rozmnožovanie, retransmisia, úprava alebo používanie obsahu tejto stránky na iné ako osobné, nekomerčné účely si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas spoločnosti Merz. Na každú kópiu obsahu tejto stránky alebo jej časti sa musí zobraziť nasledujúce upozornenie o autorských právach: Copyright © 2015 Merz. Všetky práva vyhradené.